Visie van de school

‘Team

 

Betrokkenheid en welbevinden

Energiek

Leeromgeving

Hart voor kinderen

Aandacht voor noden van ieder

Maatwerk

Externen

Ludiek

Totaalontwikkeling

Jezelf zijn

Ervaren

  ’t Belhameltje Guigoven – Zammelen

‘Team:

 • alle leerkrachten vormen een hecht team waarbij iedereen elkaar aanvult
 • alle leerkrachten overleggen met elkaar; regelmatig is er zelfs een speciaal team-overleg-moment
 • alle leerkrachten doen mee aan teambuilding: etentje, …
 • alle leerkrachten werken mee om onze school ‘uniek’ te maken

Betrokkenheid en welbevinden:

 • we werken in onze school veel aan de betrokkenheid en het welbevinden van onze kleuters. We kiezen voor een positieve benadering van elk kind. Doordat een kind zich goed voelt,
  gaat het beter dingen in zich opnemen, gaat het beter ‘leren’.
 • ook de betrokkenheid en het welbevinden van de leerkrachten dragen we hoog in het vaandel. Leerkrachten die zich goed voelen, zijn meer gemotiveerd, dragen dit over op hun kleuters. Gemotiveerde leerkrachten stellen zich flexibel op; een extra taak wordt niet zwaar opgenomen.
 • betrokkenheid en welbevinden van de ouders: de ouders moeten zich ook goed voelen bij de keuze van een school.
  Door het nauwe contact met de ouders, oudercontacten, ouderparticipatie… voelen ze zich mee betrokken in de opvoeding van hun kind op school. Ouders voelen zich goed als hun kind zich goed voelt op school.

Energiek:

 • ‘Er zit pit’ in onze school. Zowel in de leerkrachten als bij de kleuters. Dit kan je zien aan de klassen, ons schoolfeest, het grootouderfeest…
 • We kiezen niet altijd de gemakkelijkste weg. Er wordt gezorgd voor uitdagingen voor de kleuters en dit op verschillende vlakken.
 • We staan niet stil… we staan open voor nieuwe dingen, andere ideeën, zijn creatief en vindingrijk.

Leeromgeving:

 • We creëren een omgeving waarbij de kleuters optimaal gestimuleerd worden om ervaringen op te doen. De klassen met een rijk aanbod aan materialen, een bewegingszaal, een ruime eetzaal, een speelplaats met klimrek, zandbak, speelweide.
 • we leren de kleuters kennismaken met de omgeving rond de school.
 • Binnen de klas speelt de sfeer een belangrijke rol als leeromgeving: een gemoedelijke sfeer heeft een positieve invloed.

Hart voor kinderen:

 • we hebben een warm hart voor kinderen: alle kleuters hebben een plekje in ons hart.
 • we staan open voor alle kinderen, zonder onderscheid in cultuur of afkomst.
 • we zijn juf “met hart en ziel”

Aandacht voor noden van ieder:

 • we hebben oog voor elk kind: het kind met een lach en een traan, het kind met leermoeilijkheden, gedragsproblemen of kinderen met een moeilijke thuissituatie.
 • we proberen elk kind zo goed mogelijk te helpen, positief te benaderen, een schouderklopje te geven, onopvallend ‘bij te werken’.
 • De Zorgcoördinator geeft extra aandacht aan bepaalde noden van de kleuters.
 • We hebben aandacht voor de noden van alle leerkrachten: ook zij verdienen een schouderklopje, een luisterend oor bij problemen, een pluim voor hun dagelijkse inzet. “Dank je wel, leerkrachten”, wordt soms te weinig gezegd.

Maatwerk:

 • We bieden gedifferentieerd onderwijs aan:

Differentiatie per leeftijd – verschillende klassen: 2,5- & 3-jarigen, 4-jarigen en 5-jarigen

Differentiatie in de klas binnen dezelfde leeftijd: alle kleuters zijn uniek. Als leerkracht ken je je kleuters. Je kent hun mogelijkheden en beperktheden. Hierop spelen we in en bieden een “op maat gemaakt aanbod” aan.

 • De zorgcoördinator draagt haar steentje bij om bepaalde kleuters maatwerk aan te bieden.

Externen:

 • We hebben een goede samenwerking met het C.L.B.
 • We hebben een goede samenwerking met ouders: ouderparticipatie
 • we hebben een nauwe band met het dorpsgebeuren: Processie, moederdagviering, Chiro Spratike, schutterij, technische dienst van de gemeente, gemeente Kortessem, bibliotheek…
 • We doen beroep op een logopediste, CST, indien nodig.

Ludiek:

 • We proberen jaarlijks op een originele manier de kleuters kennis en inzicht bij te brengen door het kiezen van telkens andere thema’s, andere accenten te leggen, onze klas anders in te kleden…
 • we brengen jaarlijks op een originele manier een schoolfeest.
 • We laten de kleuters op een speelse manier ervaringen opdoen.

Totale ontwikkeling:

 • We hebben oog voor de totale ontwikkeling van het kind: we houden rekening met de einddoelen en leerplannen.
 • We werken aan de verschillende domeinen: Taal, Wiskunde, Lichamelijke opvoeding, wereldoriëntatie en muzische vorming. We houden rekening met alle domeinen en leerlijnen.
 • We gaan samen met de kleuters op zoek naar hun talenten en geven prikkels om deze verder te ontplooien

Jezelf zijn:

 • We aanvaarden de kleuters zoals ze zijn; met hun sterke punten en hun zwakheden, hun lach en hun traan. De kleuters krijgen de kans om zichzelf te zijn.
 • We aanvaarden de leerkrachten zoals ze zijn. met hun sterke punten en hun zwakheden, hun lach en hun traan. De leerkrachten krijgen de kans om zichzelf te zijn.
 • De school bewaart zijn eigenheid; we zijn een kleine landelijke school, waar kinderen volop kansen krijgen om zichzelf te ontplooien.

Ervaren:

 • kleuters krijgen kansen om ervaringen op te doen, hiertoe staat een rijk aanbod van leermiddelen tot hun beschikking.
 • De leerkrachten vormen een ervaren team, dat klaar is om elke uitdaging aan te gaan.
 • Samen, leerkrachten, ouders, externen, en de omgeving, stellen we alles in het werk om kleuters zoveel mogelijk ervaringen te laten opdoen…

Gemeentelijke Kleuterschool ’t Belhameltje:

“EEN SCHOOL MET EEN WARM HART VOOR KINDEREN!”