Zorgbeleid

 

VISIE  OP  ZORGBELEID 

Het schoolteam engageert zich om samen te werken op het terrein van het zorgbeleid.

Verantwoordelijkheid en deskundigheid worden door de teamleden gedeeld.

Het zorgbeleid is een onderdeel van het dagelijks onderwijs- en opvoedingsgebeuren, waarbij men aandacht heeft voor:

 • het bevorderen en bewaken van het welbevinden en betrokkenheid van de leerlingen;
 • het gepast omgaan met signalen van en verschillen tussen de leerlingen;
 • het nastreven en systematisch evalueren van de samenwerking met het CLB en andere externe instanties;

Het zorgbeleid zorgt bijgevolg voor een voortdurende afstemming tussen het pedagogisch-didactisch aanbod en de behoeften van de leerlingen.

Men schenkt aandacht aan volgende componenten:

 1. preventie en remediëring van ontwikkelings- en leerachterstanden
 2. socio-emotionele ontwikkeling
 3. differentiatie
 4. ouderbetrokkenheid

Het zorgbeleid wordt gevoerd op 3 niveaus:

 1. zorginitiatieven op het niveau van de school en op het niveau van de scholengemeenschap
 2. ondersteunen van het handelen van leerkrachten
 3. begeleiding van leerlingen 

Zorgcoördinatie op het niveau van de school en de scholengemeenschap

De zorgcoördinator is het aanspreekpunt voor leerlingen, leerkrachten, ouders, externe hulpverleners en deskundigen.

Men organiseert regelmatig overleg , waarop pedagogisch-didactische knelpunten bespreekbaar worden gemaakt.  Er is een constant streven naar een gelijkgerichte aanpak binnen de school.

Complementair aan dit intern overleg is de organisatie van de samenwerking met externen:

 • het stimuleren van de ouderbetrokkenheid en het bevorderen van de communicatie met de ouders krijgen binnen onze globale zorgaanpak specifieke aandacht.
 • contacten met het CLB en andere deskundigen worden regelmatig georganiseerd.

Het gebruik van een adequaat leerlingvolgsysteem in de school waarborgt de samenhang doorheen de basisschool.

Regelmatig zal het team een zelfevaluatie uitvoeren op het zorgbeleid.

In het nascholingsplan zal ruimte worden gecreëerd om deskundigheid van de teamleden inzake zorgaanpak te verhogen.

De directeur wordt als onderwijskundige leider in zijn/haar pedagogische opdracht bijgestaan door de zorgcoördinator en de andere teamleden.

Ondersteunen van het handelen van leerkrachten

De klasleerkracht blijft in de eerste plaats de verantwoordelijkheid dragen van de leerlingengroep die hem/haar wordt toevertrouwd.  De klasleerkracht dient te beschikken over de basisvaardigheden om betreffende de leerlingen in zijn/haar groep te signaleren, te diagnosticeren en te begeleiden.

Bij het beantwoorden van vragen en/of het oplossen van problemen zullen de groepsleraar en de zorgcoördinator hun deskundigheid bundelen op een overlegmoment.  Vanuit deze gedeelde deskundigheid kunnen zij specifieke oplossingen zoeken en gerichte acties ondernemen.

De gelijkwaardigheid van de deskundige inbreng  is een belangrijk uitgangspunt om een goede relatie tussen de klasleraar en de zorgcoördinator op te bouwen.

Deze samenwerking dient evenwel nauw aan te sluiten met het dagelijks werk en de klaspraktijk.

Collegiale ondersteuning blijft niet beperkt tot een samenwerking tussen groepsleraar en zorgcoördinator.  Ook de andere leden van het team delen hun deskundigheid met de collega’s.

We streven op deze wijze een optimale, professionele deskundigheid en respect voor elkaar na in het team.

Het begeleiden van leerlingen

Complementair aan de coaching van de leerkracht en de coördinatie van het zorgbeleid, wordt ervoor gezorgd dat kinderen de extra ondersteuning krijgen die ze individueel nodig hebben.

De begeleiding kan individueel of in groep gebeuren en vindt zoveel mogelijk in de klas plaats.

Daar waar begeleiding in de klas niet volstaat, kan het kind individueel begeleid worden, ook buiten de klascontext, m.a.w. wanneer het probleem de draagkracht van de groepsleraar overstijgt kan de zorg via gerichte interventies worden overgenomen.

De eerstelijnszorg door de klasleerkracht en de  deskundigheid van de zorgcoördinator en de andere teamleden vullen elkaar op die manier aan.

De klemtoon wordt gelegd bij preventief onderwijs in de klas.  Remediërend begeleiden van leerlingen komt pas wanneer preventie onvoldoende is gebleken.

Het team zal alles in het werk stellen om het welbevinden en betrokkenheid bij de leerlingen te versterken.

Externe hulp wordt aangewend, wanneer het team een probleem onvoldoende of niet kan oplossen.